510 total views,  1 views today

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi organ doradczy proboszcza i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza
i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów   parafialnych i grup apostolskich.

W wielu sprawach posiada ona jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego  w dniu 8 grudnia 2000 r.
. W myśl tego statutu Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

 • z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady,
 • wikariusze,
 • delegaci parafialnych grup apostolskich,
 • z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.
Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.
On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. Rada zbiera się na posiedzeniach roboczych kilka razy w roku i omawia Roczny Program Duszpasterski oraz aktualne problemy parafii związane z duszpasterstwem dzieci, młodzieży i dorosłych. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który przechowywany jest w aktach parafialnych.

Obecny skład Rady Duszpasterskiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa
W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą:
Przewodniczący –  Ks. Janusz Tokarczyk  Proboszcz Parafii

 1. Szczepaniak Stefan        Kraśnica
 2. Aniszewski Henryk         Węglew
 3. Górny Sławomir        Rosocha
 4. Stefanowski Tomasz     Myśliborskie Holendry
 5. Kupczyk Józef         Zarzyn
 6. Maciejewski              Kolonia Golina
 7. Pogorzelski Zygfryd     Kawnice
 8. Samulski Józef         Kolno
 9. Flaszyńska Halina        Węglew
 10. Łechtański Grzegorz        Węglew
 11. Podlasiński Wiesław     Kolonia Kawnice
 12. Duszyński Stefan         Głodowo
 13. Ligocki Zdzisław         Kolonia Rosocha .
 14. Kędzierski Tadeusz       Bielawy
 15. Kowalski Karol           Węglewskie Holendry
 16. Witkowski Edward         Kolonia Kraśnica
 17. Janas Hieronim        Kawnice
 18. Durlak    Dorota          Węglew
 19. Jasińska Iwona        Kawnice
 20. Kacprowicz Tomasz          Kawnice
 21. Burdziński Włodzimierz     Węglew